என்னுடைய முதல் தோல்வியிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள்!

December 6, 2016 அறிவுரைகள்

இரண்டு வருட செயல்பாட்டிற்கு பிறகு, சமீபத்தில் எனது முதல் சுயதொழில் நிறுவனத்தை மூடிவிட முடிவு செய்தேன். எங்கே, என்ன தவறு…

1 3 4 5